Sign in
LOGIN

English
  • Česky
  • Slovenština
  • Polski
EUR
0
0 Your shopping cart is empty
Orders and shipping General Terms and Conditions

General Terms and Conditions

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží

1.            Úvodní ustanovení

Obchodní společnost ANAFRA, s.r.o. vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP"):

2.            Smluvní strany

2.1.          ANAFRA je obchodní společnost ANAFRA s.r.o., sídlem 5. května 1109/63, PSČ 140 00 Praha 4, IČ: 26878291 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250434, bankovní spojení: ČSOB, a.s. - č.ú. 199921885/0300, kontaktní adresy pro písemný styk:

2.1.1.       Poštovní: ANAFRA s.r.o., 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4

2.1.2.       E-mail: obchod@anafra.cz

dále jako "Prodávající"

2.2.          Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které ANAFRA s.r.o. prodává zboží na základě uzavřené Smlouvy nebo Objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

dále jako "Zákazník"

2.2.1.       Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro Zákazníky, kteří vystupují ve vztazích s Prodávajícím jako Zákazníci spotřebitelé

dále jako “Zákazník spotřebitel“,

kdy Zákazník spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb.

2.2.2.       a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace

dále jako “Zákazník podnikatel“,

kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti.

2.2.3.       Rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „Zákazníka spotřebitele“ a práva a povinnosti „Zákazníka podnikatele“. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro Zákazníka spotřebitele i Zákazníka podnikatele, jsou Zákazník podnikatel i Zákazník spotřebitel shodně označováni jako „Zákazníci“.

2.2.4.       Právní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem nepodnikatelem.

2.2.5.       Právní vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem podnikatelem.

3.            Definice pojmů

Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto VOP následující význam:

3.1.          VOP definují obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. V souladu s nimi Poskytovatel poskytuje resp. poskytne Zákazníkovi (na základě Smlouvy nebo Objednávky) Služby za podmínek definovaných Provozními podmínkami. Podpisem Smlouvy nebo potvrzením Objednávky Zákazník schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP a že těmito VOP se řídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.

3.2.          Smlouva nebo Objednávka je dokument nebo soubor dokumentů definujících smluvní vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP.

3.3.          Zákaznické centrum je technická podpora, kterou je možno kontaktovat e-mailem pro objednání zboží a dotazy ohledně zboží (obchod@anafra.cz) nebo telefonicky v pracovní době (+420 773 745 725)

3.4.          Zbožím se rozumí Zboží prodávané Prodávajícím Zákazníkovi na základě Smlouvy nebo Objednávky uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem v souladu s VOP, kterými je Zákazník povinen se řídit.

3.5.          Písemný, písemně - jedná se o dokument nebo sdělení smluvní strany ve formě ať již

3.5.1.       listinné nebo

3.5.2.       elektronické,

doručené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umístěné na příslušných WWW stránkách Poskytovatele a přístupné Zákazníkovi prostřednictvím sítě internet. Charakter písemného sdělení má také vyplnění a odeslání formuláře na příslušných WWW stránkách Poskytovatele.

3.6.          WWW stránky Prodávajícího jsou stránky www.anafra.cz

3.7.          Projevem svobodné vůle k uzavření Smlouvy se rozumí písemné uzavření Smlouvy nebo písemné potvrzení Objednávky na Zboží poskytnutím kontaktních a fakturačních údajů Zákazníkem v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjádřením souhlasu Zákazníka s VOP a s Provozními podmínkami Obchodu a to i elektronicky prostřednictvím prostředků sítě Internet.

3.8.          Oznámení (upozornění) doručené obvyklým způsobem je oznámení uskutečněné písemně.

3.9.          Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.

3.10.        Obchodním zákoníkem je zákon č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.11.        Občanským zákoníkem je zákon č. 40/1964 Sb., ve znění předpisů jej měnících a doplňujících; anebo zákon jej nahrazující.

3.12.        Předpisy o elektronickém podpisu jsou zejména Zákon č. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění, Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 366/2001 Sb. , v platném znění.

3.13.        Přijetí zboží Zákazníkem od Prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s VOP ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

3.14.        Uzavření kupní smlouvy viz. 3.13

4.            Ceníky a ceny

4.1.          Cenu prodávaného zboží stanoví Prodávající v ceníku, který je dostupný jak na WWW stránce Prodávajícího, tak i v  prodejně. V případě zájmu Zákazníka se tento může zaregistrovat na WWW stránce Prodávajícího pro pravidelné zasílání ceníku. Zrušit registraci pro pravidelné zasílání ceníku lze kdykoliv po přihlášení.

4.2.          Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Zákazníkem platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má Zákazník spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny Prodávajícímu sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že Zákazník nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou Prodávajícího a kdy Prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany.

4.3.          Zákazník podnikatel (prodejce výpočetní techniky)  je povinen se při prvním nákupu zaregistrovat a předložit živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. Při následné změně veškerých údajů je povinen toto oznámit prodávajícímu. Zákazník podnikatel, který vykazuje u prodávajícího pravidelnou obchodní činnost má nárok požádat o pozdější splatnost faktur. V tomto případě musí dojít k podpisu dealerské smlouvy a finančního zajištění předpokládaného kreditu. Dealer výpočetní techniky má nárok na ceny v dealerském ceníku, dle pravidelných odběrů, které již prokázal nebo je dle svého úsudku schopen uskutečnit. Cenovou kategorii stanoví příslušný obchodník firmy ANAFRA s.r.o. . Obchodník je rovněž oprávněn poskytovat další slevy, které budou percentuálně vyčísleny na faktuře.

4.4.          Zákazník podnikatel (firma, úřad, instituce) nakupuje za ceny uvedené v běžném ceníku, ale při zajímavých zakázkách se může cenová hladina pohybovat i v dealerských kategoriích. Při podpisu obchodní rámcové smlouvy může získat rovněž možnost pozdější úhrady faktur.

4.5.          Zákazník spotřebitel nakupuje za ceny uvedené v běžném ceníku nebo za cenu s nejnižší dealerskou slevou (v případě předložení studentského průkazu ISIC, ITIC, nebo Alive).

4.6.          Zboží může Zákazník obdržet

4.6.1.       na dobírku,

4.6.2.       po předchozím zaplacení například převodem z účtu obchodním  balíkem, pomocí  spol. PPL nebo spol. TopTrans

4.6.3.       vyzvednout si je v pobočce společnosti ANAFRA s.r.o.

4.6.4.       popřípadě se dohodnout na jiné formě odběru.

4.7.          Pro objednávání a nakupování přes internetový obchod se Zákazník nepovažuje za spotřebitele ve smyslu Zákona na ochranu spotřebitele. Při chybné objednávce ze strany kupujícího a následné výměně zboží (v původním obalu bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek 150,-Kč za každý jednotlivý kus. Přijaté objednávky jsou ze strany kupujícího závazné a nelze je zrušit. Tato podmínka se netýká zaregistrovaných dealerů.

5.            Provedení plateb

5.1.          Platba předem bankovním převodem.

5.2.          Platba v hotovosti při nákupu.

5.3.          Pa dobírku při doručení zboží.

5.4.          Platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu).

5.5.          Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6.            Expedice zboží

6.1.          Osobní odběr

Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem.

6.2.          Zasílání přepravní službou

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou TopTrans,  PPL nebo Českou poštou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

6.2.1.       Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Na pozdější reklamace kompletnosti zásilky nebude brán zřetel.

6.2.2.       Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky Zákazníkem od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

6.3.          Zasílání kurýrem (po Praze)

Platí pro objednávky přijaté do 16:00 pracovního dne, které budou doručeny po Praze do 19:00 téhož dne. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

6.3.1.       Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, s dopravcem sepsat škodní protokol. Pokud převzetí zásilky kupujícím od dopravce je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

6.4.          Cena účtovaná za dopravu zboží

6.4.1.       Při nákupu zboží za 10 000 Kč bez DPH a více není dopravné účtováno. Při nákupu za dealerské ceny není účtováno dopravné pouze, je-li objednávka v ceně 20 000 Kč bez DPH a více. (Toto platí pouze v rámci ČR)

7.            Odstoupení od smlouvy

7.1.          Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka spotřebitele

7.1.1.       Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Uzavrením smlouvy se v tomto případě rozumí převzetí daňového dokladu (např. faktury, paragonu...). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

7.1.2.       Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 6 od smluv

7.1.2.1.   na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

7.1.2.2.   na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

7.1.2.3.   na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

7.1.2.4.   na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

7.1.2.5.   na dodávku novin, periodik a časopisů,

7.1.2.6.   spočívajících ve hře nebo loterii.

7.1.3.       Zákazník spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím spotřebitelem. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

7.2.          Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka podnikatele

7.2.1.       Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch.zák. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s Zákazníkem podnikatelem, je zákazník podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodávajícímu. Zákazník podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení Prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu Zákazníka.

7.2.2.       Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je Zákazníkem podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

7.2.3.       Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti Zákazníka podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

7.3.          Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

7.3.1.       Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží

7.3.1.1.   se již nevyrábí, nebo

7.3.1.2.   se nedodává na trh dostupný Prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně Prodávajícího.

7.3.2.       Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou Zákazník od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně Zákazníka, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že se Zákazníkem nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

7.4.          Zrušení smlouvy je možno provést též dohodou.

7.4.1.       Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti Zákazníka zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že Zákazník vrátí Prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu Zákazníka na zrušení kupní smlouvy dohodou Prodávajícím, nemá Zákazník nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl Prodávajícím odmítnut.

8.            Reklamace

8.1.          Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád. Reklamace je založena vyplněním reklamačního formuláře, který naleznete zde https://rma.anafra.cz/ .

9.            Zapůjčení komponentů apod.

9.1.          V případě zájmu Zákazníka může prodávající kupujícímu zapůjčit po dobu vyřízení reklamace, pozáruční nebo mimozáruční opravy, komponent, který je způsobilý nahradit funkci komponentu, který je předmětem reklamace, pozáruční nebo mimozáruční opravy, a to na dobu vyřízení reklamace, pozáruční nebo mimozáruční opravy. Nemusí se jednat o komponent identický s tím, který je předmětem reklamace, pozáruční nebo mimozáruční opravy, kdy rozhodující je ta skutečnost, zda předmětný komponent je způsobilý nahradit v přiměřené míře funkci komponentu, který je předmětem reklamace, pozáruční nebo mimozáruční opravy.

9.2.          Podmínkou zapůjčení náhradního komponentu je kromě vůle Prodávajícího ta skutečnost, že Prodávající má v době žádosti Zákazníka předmětný náhradní komponent k dispozici a zároveň skutečnost, že předmětná věc a plnění její funkce je pro Zákazníka značného významu a je nenahraditelná. Na zapůjčení náhradního komponentu není nárok, zapůjčení závisí na vůli Prodávajícího. Zapůjčit je možné pouze náhradní komponenty, nikoliv periferie, přenosná PC.

9.3.          Za zápůjčku náhradního zboží je účtován poplatek ve výši 10% z ceny zapůjčeného zboží (nebude li domluveno jinak). Při zapůjčení náhradního zboží bude Zákazníkovi vyfakturována celá hodnota zapůjčeného zboží, kdy po vrácení zapůjčeného zboží bude kupujícímu vystaven dobropis za aktuální cenu v době vrácení zboží a snížená o 10% ceny zboží. Zapůjčené zboží musí být vráceno při převzetí zboží, které bylo předmětem reklamace, pozáruční nebo mimozáruční opravy. Vrácení zapůjčeného zboží je možné pouze za předpokladu vrácení tohoto zboží nepoškozeného, včetně nepoškozených obalů, CD medií a kabelů, kdy v opačném případě má právo prodávající při vystavování dobropisu faktury snížit aktuální cenu zboží kromě ceny za půjčení ve výši 10% ceny nového zboží i o další adekvátní část odpovídající rozsahu poškození.

10.          Dodací lhůty

10.1.        Zboží, které má Prodávající k dispozici na skladě v Mikulově, je toto Zboží v prodejně v Mikulově ihned k odběru a je pro Zákazníka blokováno do druhého dne po potvrzení objednávky Prodávajícím.

10.2.        Zboží, které má Prodávající na skladě v Praze, je toto k Zboží v prodejně v Mikulově druhý den (pokud je objednávka potvrzena Prodávajícím do 16:00)  připraveno k odběru v odpoledních hodinách a je pro Zákazníka blokováno do dalšího dne. U tohoto zboží je možno se domluvit i na odběr ihned v Praze, kde jej Zákazníkovi doručíme pokud to bude možné na předem domluvené místo ještě ten den.

10.3.        Odběr Zboží je možný též v Brně a v Rožnově pod Radhoštěm.

10.3.1.    Pokud je Zboží na skladě (v Praze či Mikulově) Je možno jej (pokud je objednávka potvrzena Prodávajícím do 16:00) druhý den dodat v Brně či Rožnově pod Radhoštěm. Prodávající si v závislosti na externích pracovnících vyhrazuje podat Zákazníkovi termín dodání ve chvíli potvrzení objednávky a Zákazník je povinen potvrdit že s termínem souhlasí.  Zejména v Rožnově pod Radhoštěm. Je dodací lhůta do druhého dne málokdy splnitelná.

10.4.        Dále může být zvolen případně jiný termín dodání, který uveden u nabízeného zboží jak na internetových stránkách prodávajícího, či případné jiné nabídce, případně je termín dodání stanoven na základě dohody mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat do druhého dne, sdělí toto Prodávající Zákazníkovi do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany Zákazníka výslovně akceptován, může Prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení Prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro Prodávajícího i Zákazníka.

10.5.        Pokud požaduje Zákazník pozdější den dodání, než který uvádí Prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný než byl Prodávajícím sdělen Zákazníkovi při potvrzení objednávky, je Zákazník oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit Prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že Zákazník toto neučiní,odpovídá za škody Prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu Prodávajícím. V případě dodání zboží Prodávajícím Zákazníkovi prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 1-2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží k Zákazníkovi. Prodávající neručí Zákazníkovi za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.

11.          Místo dodání, ceny poštovného, balného a dopravy

11.1.        Způsob dodání zboží záleží na volbě Zákazníka, kdy Zákazník uvede způsob dodání zboží v objednávce. Není-li způsob a místo dodání zboží uvedeno zákazníkem v objednávce, platí to, že místem dodání je prodejna společnosti ANAFRA s.r.o. v Mikulově (ulice Gagarinova 9).

11.2.        Zákazník si tedy může zboží vyzvednout v termínu dodání osobním odběrem

11.2.1.    V prodejně v Mikulově (Gagarinova 9).

11.2.2.    V Praze po domluvě s Prodávajícím je možný odběr na místě domluveném Prodávajícím a Zákazníkem. V případě objednávky nad 10 000 Kč bez DPH dovezeme Zboží po Praze zdarma až k Vám domů.

11.2.3.    V Brně po domluvě s Prodávajícím je možný odběr na místě domluveném Prodávajícím a Zákazníkem.

11.2.4.    V Rožnově pod Radhoštěm po domluvě s Prodávajícím je možný odběr v Rožnově pod Radhoštěm na místě domluveném Prodávajícím a Zákazníkem. V případě objednávky nad 10 000 Kč bez DPH DPH dovezeme Zboží po Praze zdarma až k Vám domů.

11.2.5.    Při převzetí zboží osobně zákazníkem na  jednom  z výše citovaných míst, je na žádost zákazníka předvedeno zboží. Převzetí zboží osobně musí být vždy písemně potvrzeno.

11.3.        Případně je možno, dle volby kupujícího, dodat zboží prostřednictvím České pošty na dobírku do druhého dne, popřípadě profi balíkem, kurýrem, přepravní službou PPL nebo TopTrans , a to na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. Cena poštovného každé jedné objednávky (bez ohledu na množství zboží) prostřednictvím internetového obchodu je 100,- Kč včetně DPH a při objednání jiným způsobem 150,- Kč včetně DPH. Cena za dodání objednaného zboží kurýrem je 200,- Kč bez DPH. Cena za dodání přepravní službou PPL je 100,- Kč bez DPH. Cena za dodání přepravní službou TopTrans je 150,- Kč bez DPH.

11.4.        Poštovné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží při dodání zboží není-li dohodnuto jinak. Při poslání Balíků pomocí Kurýrní služby, či TopTrans je třeba uhradit cenu dle předem zaslané faktury na firemní účet (199921885/0300).

11.5.        Dle požadavků zákazníka lze dodat zboží i do Slovenské republiky, kdy podmínkou v tomto případě je úhrada kupní ceny předem a výše poštovného v tomto případě je 400,- Kč včetně DPH.

11.6.        Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

11.7.        V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené Prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po Zákazníkovi požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z ceny objednaného zboží.

11.8.        V případě, že Zákazník si nevyzvedne objednané zboží od Prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který Prodávající Zákazníkovi sdělí, kdy o tomto odstoupení je povinen Zákazníka informovat. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu § 455 obch.zák.

11.9.        Zákazník je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží.

11.10.     Prodávající odpovídá Zákazníkovi spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o.z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má Zákazník nároky vůči Prodávajícímu ve smyslu § 616 o.z.

12.          Práva a povinnosti poskytovatele

12.1.        Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Obrázky nabízených produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti, kdy nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

12.2.        Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

13.          Stížnosti a připomínky

13.1.        Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Zákazníkem,vyřizuje Prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v prodejně Prodávajícího nebo použít linku přání stížností na tel. +420 773 745 725 či e-mailovou adresu obchod@anafra.cz nebo  přímo jednatelům spolecnosti: management@anafra.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem (žádáme Vás ale o zasílaní těchto e-mailů na adresu reklamace@anafra.cz, budou jistě i dříve vyřízeny), těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

14.          Závěrečná ustanovení

14.1.        Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. srpna 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.